Freubelweb staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 54492610 en biedt via Freubelweb.nl, hierna te noemen Website, webruimte aan.

1. Definities

De volgende terminologieën hebben de volgende betekenis:
Service: de hosting service in de vorm van een Gast Website aangeboden door Freubelweb, tevens de mogelijkheid tot creatie van een eigen blog binnen het platform van Freubelweb.
Website: De website van Freubelweb, te benaderen via www.freubelweb.nl
Gast Websites: Websites gemaakt door de Gebruiker en gehost op de Website gebruik makend van de webruimte aangeboden door Freubelweb, ook te noemen als Blog.
Gebruiker: Eenieder die het proces van aanmelding en account aanmaken bij Freubelweb succesvol heeft doorlopen en daarmee deze Algemene Voorwaarden en bijhorene rechten en plichten accepteert.
Blog: Het persoonlijke blog, door de Gebruiker gecreeerd op de Gast Website van Freubelweb
Blog eigenaar: De Gebruiker die een Blog heeft aangemaakt op de Gast Website
Foto Album: Dienst die als doel heeft het plaatsen van foto’s en daarbij horende teksten, ook wel genoemd Foto Gallery
Foto Album Eigenaar: De Gebruiker die een Foto Album heeft aangemaakt.
Algemene Voorwaarden: De voorwaarden en condities van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Freubelweb die geldig is vanaf het moment van inschrijving door te klikken op “Accepteer”
Overeenkomst: De Overeenkomst gestoeld op de Algemene Voorwaarden die tussen Gebruiker en Freubelweb is vastgesteld.
De Algemene Voorwaarden zullen ook gelden voor services en diensten die in de toekomst aan de Gebruiker zullen worden aangeboden, behalve wanneer anders wordt aangegeven. Enkele diensten en services kunnen onderhevig zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden, afhankelijk van de karakteristieken, en zullen aan de Gebruiker worden medegedeeld zoals voorgeschreven in de Algemene Voorwaarden.

2. Karakteristieken van de Service

2.1 De Service biedt het volgende aan:
Webruimte uit te breiden tot in het oneindige rekening houdend met Fair User Policy
Back office werkruimte voor de Gebruiker
Standaard html widgets
Geen gepushte advertenties in de aangewezen publicatieruimte
Forum, Blog, Foto Album en CMS binnen bereik van enkele clicks

2.2 De Service wordt tegen betaling aangeboden aan de Gebruikers die zich succesvol gratis on line hebben aangemeld volgens de stappen in het volgende art. 3 van de Algemene Voorwaarden.
2.3 De Gebruiker accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Gast Website dan wel het Blog, zoals beschreven in art. 5 van de Algemene Voorwaarden.

3. Aanmelding

3.1 De toegang tot de Service is voorbestemd tot enkel de Gebruiker die zich heeft geregistreerd en geïdentificeerd met een naam (nickname), die ook deel uit zal maken van de zijn of haar website (https://freubelweb.testontwikkeling.nl/nickname), en een persoonlijk wachtwoord (password). De Gebruiker heeft het recht zijn of haar password te wijzigen volgens de instructies aanwezig op de Website en stemt er mee in dat nickname en password de verificatie van de Gebruiker als doel hebben en daarmee een geldige toegang verlenen tot de Service. De Gebruiker accepteert daarmee alle bijhorende verantwoordelijkheden die aan de nickname en password middels deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld. De Gebruiker wordt geacht nickname en password goed te bewaren en buiten het bereik van derden te houden.
3.2 De Gebruiker stemt er mee in om zo snel mogelijk elk onrechtmatig gebruik van nickname of password, of ongewone niet door de Gebruiker geïnitieerde activiteiten op de aangeboden webruimte te melden bij Freubelweb via ….@freubelweb.nl. Na melding zal Freubelweb het ‘compromised’ password wijzigen.
3.3 Bij aanmelding worden enkele persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd. Deze persoonlijke gegevens vallen onder Art…. 196/2003 (Privacy), en zijn in conformiteit met de Gebruiker die de aanmeldingsprocedure doorloopt. Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker dat zijn of haar gegevens correct, ge-update en waar zijn en stemt er mee in ze tijdig aan te passen opdat de gegevens correct, ge-update en waar zijn.

4. Gebruik van webruimte

4.1 Het is ten strengste verboden materiaal te publiceren die valt in de categorie: pornografisch, obsceen, godslasterend, kwetsend en illegaal. Verder is het niet toegestaan materiaal te plaatsen die schade aan derden kan toebrengen, auteursrecht kan breken (bijvoorbeeld mp3 maar ook patronen) of webcode te gebruiken die toegang kan geven tot malware, virussen of phishing.
4.2 De aangemelde Gebruiker verklaart volledige verantwoordelijk te nemen over de publicaties op de Gast Website, en erkent de onaansprakelijkheid van Freubelweb met betrekking tot gebruik of misbruik van de aangeboden Service.

4.3 De Gebruiker is er zich van bewust dat Freubelweb zich het recht behoud zich om op elk moment en zonder aankondiging toegang tot de Blogs te verlenen om het nakomen van de Algemene Voorwaarden te verifiëren. Freubelweb behoudt zich het recht om de Service direct te stoppen wanneer een Gebruiker, ook middels melding door derden, zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden. De Gebruiker neemt kennis van het feit dat Freubelweb, in navolging van haar wettelijke plichten, elk beschadigend materiaal geplaatst op het Blog inclusief de bij Freubelweb bekende aanmeldgegevens zal overdragen aan de daartoe bevoegde instanties.

4.4 Het is niet toegestaan een account te gebruiken om downloadbare files te plaatsen, andere dynamische inhoud te plaatsen of materiaal van andere sites dan wel meer dan een account voor dezelfde inhoud aan te maken (mirroring) of een deel daarvan.

4.5 Het is niet toegestaan misbruik te maken van de Service door middels password archieven en webinhoud te creëren die niet toegankelijk is voor het publiek.

4.6 De beschikbare bandbreedte is onder geen limiet onderhevig, onder voorbehoud van technische beperkingen bepaald door de gebruikte hardware. Voor de Gast Websites die gebruik maken van de Service kan er gebruik worden gemaakt van een basis van 10 GB dataverkeer per maand. Deze is uit te breiden tot een oneindige limiet volgens de procedure beschreven in de FAQ en het Help menu voor de Gebruikers.

4.7 Het is toegestaan bronnen te gebruiken waar men gratis en rechtenvrij beschikking over heeft. Dit geldt ook voor banners met commerciële doeleinden, zie hiervoor paragraaf 6.1.

4.8 Alle Gast Websites, geplaatst door de Gebruikers, daarmee geregistreerd op een Nederlands portaal (freubelweb.nl), dienen te worden getoond in de Nederlandse taal of zo gestructureerd dat de inhoud toegankelijk is voor bezoekers die de Nederlandse taal beheerden.

4.9 De Service limiteert zich niet alleen tot de hosting, elk account vertegenwoordigt een grote virtuele community, waardoor elk Gast Website toegankelijk moet blijven via de aangewezen url.

4.10 De accounts kunnen gedeelde bronnen gebruiken. Het is belangrijk aandacht te schenken aan de gebruikte software opdat deze correct en uniform wordt weergegeven. Wanneer bepaalde scrips de uniformiteit schade toebrengen behoudt Freubelweb zich het recht deze te deactiveren.

4.11 Het is in geen enkele manier toegestaan het account te gebruiken als simpele doorverwijzing (redirect )naar bronnen buiten Freubelweb.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gebruiker

5.1 De Gebruiker garandeert de uniekheid van elke informatie (hierna Materiaal) gepubliceerd in welke vorm dan ook middels de Service in welke ruimte dan ook aangeboden door Freubelweb.

5.2 Materiaal waar copyright van derden op rust mag enkel worden gebruikt wanneer er aan de Gebruiker schriftelijke toestemming is verleend en deze te gebruiken uitsluitend met duidelijke bronvermelding. Fotografisch materiaal, audio- en videomateriaal of beeltenissen van derden mag alleen worden gebruikt wanneer er toestemming is van de afgebeelde persoon. De Gebruiker neemt in deze alle verantwoordelijk op zich en weet daarmee ten alle tijde Freubelweb onaansprakelijk.

5.3 De gebruiker neemt daarnaast volle verantwoordelijk voor de echtheid van het uitgebrachte Materiaal, in eigen naam of in naam van derden, het gebruiksrecht van het Materiaal en schendt daarmee geen enkel auteursrecht, naam- of beeldrecht of andere rechten behorende aan derden. Het Materiaal mag nooit pornografisch, obsceen, godslasterend of kwetsend zijn.

6. Banners

6.1 Het gebruik van banners binnen de Gast Website is facultatief, behalve voor Gebruikers met commerciële doeleinden (bijv. winkels, bedrijven, webshops, zzp-ers) of diegene die een betaalde dienst aanbieden in welke vorm dan ook waarvoor Art 6.2 geldt.

6.2 Commerciële Gebruikers, zoals in de vorige paragraaf beschreven, hebben mogelijkheid tot het invoegen van een commerciële banner met de facultatieve mogelijkheid door te linken (domain forwarding) naar een ander domein.

6.3 Het is verboden pagina’s in te richten exclusief voor of in grote mate gericht op commerciële activiteiten. Het is ook niet toegestaan advertenties te plaatsen in de niet daarvoor door Freubelweb bepaalde ruimtes. Dat geldt ook voor lege pagina’s, pagina’s in opbouw. Banner moeten duidelijk en uniform zijn en mogen niet met meerdere worden samengevoegd onder aan de pagina.

6.4 Om de betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen zullen de banners met regelmaat zowel handmatig als elektronisch aan controles worden onderworpen.

6.5 Elke poging om op kunstmatige manier traffic te genereren of niet geautoriseerde advertenties te plaatsen zal tot een tijdelijke blokkering van de Gast Website leiden met in geval van recidieve de opheffing van het account.

6.6 Het is verboden teksten in de banner te gebruiken die de bezoeker kunnen verleiden tot klikken terwijl deze niet geïnteresseerd is in het bepaalde product of dienst. Tevens is het niet toegestaan geld in te zamelen of kreten te gebruiken als ‘steun deze website’.

6.8 Banners dienen te worden geplaatst in de door Freubelweb aangewezen ruimte.

6.9 Het is niet toegestaan banners van derden (bijv Bol.com, Altavista.com, Etsy.com) of pop-ups of pop-unders te gebruiken. Sponsoring in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder toestemming van Freubelweb. Het simpele uitwisselen van links met bevriende websites is wel toegestaan mits binnen de Fair Use Policy.

6.10 In geval de Gebruiker zich schuldig maakt aan onrechtmatig commercieel gebruik van de Gast Website zal de Gebruiker, naast het verwijderen van de Gast Website, van Freubelweb een boete ontvangen. Deze boete wordt gebaseerd op het aantal kliks en maximale bereik van Freubelweb bezoekers over de periode dat de onrechtmatige activiteiten hebben plaatsgevonden. Het is exclusief aan Freubelweb behouden om te beslissen of de Gebruiker, na het betalen van de boete, al dan niet opnieuw wordt toegelaten tot de Service.

7. Antispam beleid

De community van Freubelweb is tegen spam in welke vorm dan ook. De Gebruiker is bereid mee te werken aan het spamvrij houden van Freubelweb.

8. Duur en beëindiging

8.1 De Service wordt aangeboden voor minimaal 3 maanden, in periodes van 3 maanden en voor onbepaalde tijd, vanuit beide partijen opzegbaar volgens de Algemene Voorwaarden. Freubelweb behoudt zich het recht inactieve pagina’s te archiveren volgens de procedure beschreven in paragraaf 8.3.

8.2 Een Gast Website wordt als inactief of verlaten gezien wanneer er over de periode van 30 dagen niet meer dan één bezoek of 10 pageviews zijn geregistreerd, bezoeken van de Gebruiker zelf inbegrepen.

8.3 Het archiveren van een Gast Website is het maken van een back-up van al het op dat moment aanwezige Materiaal (inclusief eventuele mysql) die kan worden geheractiveerd binnen 15 dagen na het versturen van de notificatie van inactief account aan het bij Freubelweb bekende e-mailadres.

8.4 Freubelweb behoudt zich het recht accounts die langer dan 45 dagen inactief zijn te verwijderen om zo de bijhorende domein en username opnieuw toegankelijk te maken voor wie deze wil gebruiken. Het na de periode van 45 dagen opnieuw registreren van een account betekent automatisch de eliminatie van het oude account.

8.5 De Gebruiker, in het geval van de consument heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien de Gebruiker afziet van de Overeenkomst dient de Gebruiker binnen de 10 dagen middels een aangetekende brief aan het hoofdkantoor van Freubelweb de Overeenkomst op te zeggen. De opzegging kan ook verstuurd worden aan administratie@freubelweb.nl.

8.6 De Gebruiker heeft in ieder geval het recht en de mogelijkheid de Overeenkomst ten alle tijde online zonder verdere verplichtingen te beëindigen. De procedure hiervoor is te vinden in de FAQ van de Website. 8.7 Met het verwijderen van het account aan het beëindigt elke contractuele vorm tussen de beide partijen.

8.9 In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Gebruiker schending van de Algemene Voorwaarden behoudt Freubelweb zich het recht eventuele schade en onkosten op de gebruiker te verhalen.

9. Verantwoordelijkheidskader

9.1 De Gebruiker neemt volledige verantwoordelijkheid voor al zijn of haar activiteiten die plaatsvinden binnen de door Freubelweb aangeboden Service en waarborgt ten alle tijde een fair gebruik van deze Service.

9.2 De Gebruiker verplicht zich te houden aan de door Freubelweb vastgestelde normen en gebruiksregels. 9.3 De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de downloads van Materiaal die zouden kunnen plaatsvinden via de Gast Website.

9.4 De Gebruiker is verantwoordelijk en wettelijk vervolgbaar voor de webruimte die via de Service aan hem of haar ter beschikking wordt gesteld. Met het plaatsen van Materiaal verklaart de Gebruiker zich te houden aan de gangbare Algemene Voorwaarden.

9.5 In het geval Freubelweb in een juridische procedure wordt geadresseerd die betrekking heeft op het onwettelijk gebruik van de Service door de Gebruiker dient de Gebruiker schriftelijk Freubelweb onaansprakelijk te stellen en zal Freubelweb eventuele schade en kosten op de Gebruiker verhalen.

9.6 De Gebruiker verplicht zich tevens tot het niet aansprakelijk stellen van Freubelweb in het geval het onrechtmatig en niet volgens de Algemene Voorwaarden gebruik van de Service en de Gast Website tot schade, verlies, kosten en dergelijke leidt. Dit geldt ook in geval van de toegang van derden tot de Gast Website waar de Gebruiker volledig verantwoordelijk voor is. Wanneer derden of op welke titel dan ook op Freubelweb kosten willen verhalen met betrekking tot de Gast Website van de Gebruiker zal ook in dat geval de Gebruiker voor deze kosten verantwoordelijk zijn.

9.7 De Gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor elke schade of onrecht aan zichzelf en/of aan derden die voortkomen uit het onrechtmatig gebruik van Materiaal dat hij/zij of derden hebben geplaatst in de Gast Website. ‘

9.8 Freubelweb verklaart geen enkele eindredactie uit te voeren op de inhoud die wordt verspreid via de Gast Websites. Daarmee ligt elke verantwoordelijkheid in geval van schade of erger uitsluitend bij de Gebruikers in is Freubelweb in haar geheel niet aansprakelijk.

10. Aanpassingen in de Service en Algemene Voorwaarden

10.1 Freubelweb behoudt zich het recht op elk moment de Algemene Voorwaarden dan wel de karakteristieken van de aangeboden Service te wijzigen middels een aankondiging aan de Gebruikers via de Website en per e-mail aan de gebruikers. Middels deze communicatie zal de Gebruiker op de hoogte worden gesteld van de aanpassingen die niet eerder dan 30 dagen na het versturen van de notificatie zullen worden doorgevoerd.

10.2 In het geval de wijzigingen een dusdanige impact hebben op de aangeboden Service heeft de Gebruiker de mogelijkheid om binnen 15 dagen na het versturen van de notificatie de Overeenkomst te beeindigen.

10.3 Wanneer de Gebruiker na de notificatie gebruik blijft maken van de Service accepteert de Gebruiker daarmee de nieuwe Algemene Voorwaarden.

10.4 Behalve in geval van paragraaf 10.3, wanneer de Gebruiker aan Freubelweb meldt die niet akkoord te gaan met de eventuele nieuwe aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomt zoals na de periode van 30 dagen die beschreven staat in paragraaf 10.1 worden ontbonden.

10.5 De Algemene Voorwaarden blijven geldend ook in geval Freubelweb van naam zou veranderen, van domeinnaam of wanneer Freubelweb onderworpen zou zijn aan buitengewone operaties die betrekking hebben op het bedrijf of de bedrijfsvoering van Freubelweb.

11. Service Onderhoud

11.1 Freubelweb behoud zich het recht om tijdelijk en zonder enige vooraankondiging de Service voor onderhoud en technische redenen te onderbreken. Freubelweb zal waar mogelijk deze korte interrupties die bijdragen aan de kwaliteit van de Service aan de Gebruiker melden.

11.2 Freubelweb kan, in het geval veiligheid of privacy inbreuk, ik elk moment de Service opschorten en zal daar de gebruiker van op de hoogte stellen.

11.3 Freubelweb behoud zich het recht per direct en definitief de Service aan een gebruiker stop te zetten wanneer deze zich, na aantoonbaar onderzoek, schuldig maakt aan het onrechtmatig gebruik van de Service en zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt.

12. Wetgeving

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wetgeving is van toepassing

12.2 In welke controverse dan ook betrekking hebbend op de Algemene Voorwaarden geldt dat de Gebruiker, de bijhorende consument op het moment van registratie woonachtig moet zijn in Nederland en dus onder het Nederlandse consumentenrecht valt.

13. Reglement Blog

13.1 Op de Blog Eigenaar en de Foto Album Eigenaar zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

13.2 Van de Blog Eigenaar en de Foto Album Eigenaar wordt verwacht zich aan het volgende reglement te houden.

13.3 Via het Blog en Foto Album kunnen de Gebruiker en derden teksten en beelden publiceren. Freubelweb limiteert zich tot het aanbieden van de Gast Website middels de Service en biedt de technische support en zoals beschreven in 4.1, 4,2 en 5. Freubelweb is niet aansprakelijk worden gesteld voor het geplaatste Materiaal waar uitsluitend de Gebruiker verantwoordelijk voor is.

13.4 De Blog Eigenaar en de Foto Album Eigenaar verklaart dat hij of zij toestemming tot gebruik en verspreiding heeft gehad wanneer het gaat om Materiaal of andere persoonlijke gegevens van derden. De Blog Eigenaar en de Foto Album Eigenaar zet zich in om geen Materiaal te gebruiken of persoonlijke gegevens te verspreiden waar niet de benodigde toestemming voor is verkregen.

13.5 Het is verboden comments/foto’s/afbeelding te plaatsen of te refereren of linken naar materiaal dat als aanstootgevend kan worden gezien zoals pornografische inhoud, obscene of godslasterende inhoud. Materiaal dat copyright schent is eveneens verboden, zo ook materiaal dat opruiing, racisme, haat, malware, illegaliteit en virussen verspreidt. In elk van deze gevallen zal er door Freubelweb aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten.

13.6 Freubelweb stelt zich niet op als moderator of eindredacteur van inhoud en is niet verantwoordelijk voor welk Materiaal dan ook dat door de Gebruiker is geplaatst op een Gast Website. De Blog Eigenaar is de enige administrator en moderator van zijn of haar eigen Blog.

13.7 Wanneer een Blog niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden en daarbij horende Regels en Netiquette, ook door signalisatie van derden, dient de Blog Eigenaar en Foto Album Eigenaar onmiddellijk actie te ondernemen om eventuele ongepaste content te verwijderen daar hij of zij zelf verantwoordelijk is. Ook Freubelweb kan tot deze actie overgaan en de toegang tot het Blog blokkeren.

14 “NETIQUETTE”

Aansluitend op de Algemene Voorwaarden is de Gebruiker zich te houden aan de Netiquette, oftewel de 10 gedragsregels van Freubelweb.

Wanneer men een comment plaatst op een blogpost op de Website of de Gast Website is het belangrijk om eerst de al eerder geplaatste comments goed te lezen.

Wanneer men een comment plaatst probeer zo duidelijk mogelijk te zijn en in geval van een comment met persoonlijke signature hou deze zo kort mogelijk.

Wijk niet af van het onderwerp

Maar geen herhaaldelijke en opzichtige reclame voor eigen websites of nieuwsbrieven.

Respecteer de mening, de creativiteit en het freubelniveau van eenieder.

Val niemand aan op grammaticale fouten maar wijs ze er liever op via een privé bericht.

Schijf niet wat je zelf ook niet zou wensen onder een eigen blogpost.

Meldpunt voor ongepast gedrag is meldpunt@freubelweb.nl Freubelweb behandelt alleen de signalisatie en is geen scheidsrechter en kiest ook nooit partij.

Gebruik deze website met plezier, met respect voor elkaar en voor de algemene vriendelijke omgangsvormen.

Freubelweb is de website voor Freubelaars door Freubelaars

16. Privacy Statement
Freubelweb Freubelweb, gevestigd aan Kruidenstraat 279
6515 HR Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://freubelweb.testontwikkeling.nl Kruidenstraat 279
6515 HR Nijmegen 0641204499

Loes Verhoeven is de Functionaris Gegevensbescherming van Freubelweb Hij/zij is te bereiken via loes@freubelweb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Freubelweb verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@freubelweb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Freubelweb verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Freubelweb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Freubelweb neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Freubelweb) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Freubelweb bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Delen van persoonsgegevens met derden

Freubelweb verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Freubelweb blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Freubelweb gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@freubelweb.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Freubelweb zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Freubelweb wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Freubelweb neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@freubelweb.nl